Cấu hình BJT nào cho sự khuyếch đại công suất ?

Cấu hình BJT nào cho sự khuyếch đại công suất ?

A. Emitter chung

B. Base chung

C. Collector chung

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng