Dòng collector của BJT luôn luôn . . . .

Dòng collector của BJT luôn luôn . . . .

A. Nhỏ hơn nhiều so với dòng emitter của BJT

B. Nhỏ hơn so với dòng base

C. Bằng dòng emitter

D. Bằng dòng emitter trừ dòng base

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng