Câu nào sau đây đúng?

Câu nào sau đây đúng?

A. Bên đi thuê không phải mua máy móc thiết bị

B. Bên đi thuê có trách nhiệm thực hiện hợp đồng thuê

C. Tất cả các câu trên đều đúng

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng