Câu nào sau đây không đúng cho vay thế chấp các khoản phải thu?

Câu nào sau đây không đúng cho vay thế chấp các khoản phải thu?

A. Khá linh động

B. Được ngân hàng thích hơn là vay không có thế chấp

C. Có thể thêm chi phí dịch vụ cho khoản vay này

D. Lãi suất thường thấp hơn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng