Câu nào sau đây không phải là nguồn dài hạn cho hoạt động kinh doanh?

Câu nào sau đây không phải là nguồn dài hạn cho hoạt động kinh doanh?

A. Trái phiếu

B. Lợi nhuận giữ lại

C. Các khoản phải thu

D. Cổ phần ưu đãi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng