Câu nào sau đây là chi phí tài chính cố định?

Câu nào sau đây là chi phí tài chính cố định?

A. Cổ tức cổ phần thường

B. Cổ tức của cổ phần ưu đãi cổ tức

C. Lãi vay

D. Cả b và c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng