EBIT là:

 EBIT là:

A. Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận trước khi nộp thuế và trả lãi vay

B. Chỉ tiêu phản ánh doanh thu trước khi nộp thuế đã trả lãi vay

C. Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận sau khi nộp thuế và trả lãi vay

D. Chỉ tiêu phản ánh tổng tài sản sau khi trừ đi nợ phải trả

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng