Câu nào sau đây là một ví dụ của tỷ số thanh toán:

Câu nào sau đây là một ví dụ của tỷ số thanh toán:

A. Khả năng thanh toán lãi vay

B. Kỳ thu tiền bình quân

C. Tỷ số thanh toán nhanh

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng