_______ cho thấy tài sản và nguồn vốn của công ty như là phần trăm của tổng tài sản

_______ cho thấy tài sản và nguồn vốn của công ty như là phần trăm của tổng tài sản

A. Báo cáo thu nhập theo quy mô chung

B. Bảng cân đối kế toán theo quy mô chung

C. Báo cáo dòng tiền

D. Ngân sách vốn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng