Cấu trúc nào sau đây có cấu tạo từ prôtêin và ADN?

Cấu trúc nào sau đây có cấu tạo từ prôtêin và ADN?

A. Ty thể.

B. Trung thể.

C. Chất nhiễm sắc

D. Ribosome.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng