Đặc điểm nào sau đây là chung cho sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn?

 Đặc điểm nào sau đây là chung cho sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn?

A. Ty thể, tế bào chất và màng sinh chất.

B. Ribosome, tế bào chất và màng sinh chất.

C. Ty thể, ribosome và tế bào chất.

D. Ribosome, màng sinh chất và nhân.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng