Chọn câu sai: Trước khi làm việc người thợ tiện phải tuân theo các qui tắc an toàn sau đây:

Chọn câu sai: Trước khi làm việc người thợ tiện phải tuân theo các qui tắc an toàn sau đây:

A. Kiểm tra máy, bảo đảm máy làm việc tốt.

B. Dụng cụ cắt phải gá đúng vị trí và chắc chắn, khi gá dùng số căn đệm ít nhất.

C. Sắp xếp lại vị trí làm việc, thu dọn những vật thừa ở trên máy và xung quanh vị trí làm việc. 

D. Nếu máy và thiết bị điện có hỏng hóc thì tự sửa xong mới được làm việc.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng