Chi phí sử dụng vốn của công ty được định nghĩa là tỷ suất mà công ty phải trả cho _________ mà công ty sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới trong tài sản.

Chi phí sử dụng vốn của công ty được định nghĩa là tỷ suất mà công ty phải trả cho _________ mà công ty sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới trong tài sản.

A. Nợ

B. Cổ phần ưu đãi

C. Cổ phần thường

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng