Trong hợp đồng thuê tài sản, người chủ sở hữu tài sản được gọi là:

Trong hợp đồng thuê tài sản, người chủ sở hữu tài sản được gọi là:

A. Người nắm giữ tài sản thế chấp

B. Bên cho thuê

C. Bên đi thuê

D. Người đi thuê

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng