Chi phí sử dụng vốn của một công ty được định nghĩa là:

Chi phí sử dụng vốn của một công ty được định nghĩa là:

A. Chi phí của các nguồn vốn của công ty

B. Ngân sách vốn

C. Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi

D. Cả a và c

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng