Đòn bẩy ________ phản ánh mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi:

Đòn bẩy ________ phản ánh mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi:

A. Chung

B. Tổng hợp

C. Tài chính

D. Kinh doanh

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng