Chỉ số P/E được định nghĩa như là?

Chỉ số P/E được định nghĩa như là?

A. Giá thị trường cổ phần thường/EPS

 

B. Giá thị trường cổ phần thường/vốn cổ phần

C. EPS/ giá thị trường cổ phần thường

D. Tất cả các phương án đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng