Chi phí biến đổi bao gồm:

Chi phí biến đổi bao gồm:

A. Chi phí hoa hồng bán hàng, chi phí dịch vụ được cung cấp

B. Chi phí thuê mặt bằng

C. Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và Chi phí hoa hồng bán hàng, chi phí dịch vụ được cung cấp

D. Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng