Chi tiêu vốn đòi hỏi một ________ ban đầu gọi là đầu tư thuần.

 Chi tiêu vốn đòi hỏi một ________ ban đầu gọi là đầu tư thuần.

A. Dòng tiền vào

 

B. Dòng tiền vào

 

C. Cơ hội phí

D. Ngân sách vốn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng