Chiến lược đa thương hiệu là:

Chiến lược đa thương hiệu là:

A. Chiến lược triển khai hơn một thương hiệu của nhà sản xuất

B. Chiến lược phát triển thêm thương hiệu cho 1 loại sản phẩm mới

C. Chiến lược triển khai 2 hay nhiều thương hiệu với cùng 1 loại sản phẩm của nhà sản xuất.

D. Chiến lược đa dạng hoá của nhà sản xuất

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng