Chiến lược giá “hớt váng” là:

Chiến lược giá “hớt váng” là:

A. Định giá cao cho sản phẩm chất lượng cao

B. Định giá cao cho sản phẩm mới

C. Định giá cao cho sản phẩm mới cho phân khúc cao cấp

D. Định giá cao-thấp theo giai đoạn của phân khúc chấp nhận giá cho sản phẩm mới

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng