Yếu tố nào sau đây không thuộc cơ cấu chiêu thị:

Yếu tố nào sau đây không thuộc cơ cấu chiêu thị:

A. Truyền thông, quảng cáo

B. Khuyến mãi

C. Dịch vụ hậu mãi

D. Quan hệ công chúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng