Chiến lược nào sau đây không thuộc chiến lược định vị giá trị:

Chiến lược nào sau đây không thuộc chiến lược định vị giá trị:

A. Sản phẩm/dịch vụ đắt tiền hơn nhưng chất lượng cao hơn

B. Giá sản phẩm/dịch vụ không cao nhưng chất lượng cao hơn

C. Đưa ra sản phẩm thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng

D. Tính năng sản phẩm/dịch vụ giảm nhưng giá giảm nhiều hơn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng