Có bao nhiêu cách định vị giá trị:

Có bao nhiêu cách định vị giá trị:

A. 6

B. 12

C. 24

D. Vô số

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng