Chiến lược nào sau đây mà nhà sản xuất khó kiểm soát nhất:

Chiến lược nào sau đây mà nhà sản xuất khó kiểm soát nhất:

A. Sản phẩm

B. Giá

C. Phân phối

D. Chiêu thị

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng