Nội dung nào không thuộc phương pháp bán hàng sản phẩmIN là: (situation; problem; implication; need-payoff)

Nội dung nào không thuộc phương pháp bán hàng sản phẩmIN là: (situation; problem; implication; need-payoff)

A. Đặt câu hỏi về hiện trạng của khách hàng

B. Đặt câu hỏi tìm hiểu vấn đề của khách hàng

C. Đặt câu hỏi về khả năng thanh toán của khách hàng

D. Đặt câu hỏi về chi phí cho nhu cầu của khách hàng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng