Cho Biến áp B một pha: 1,5kVA, 220V/110V, 50Hz có các số liệu ghi được từ các thí nghiệm như sau:

Cho Biến áp B một pha: 1,5kVA, 220V/110V, 50Hz có các số liệu ghi được từ các thí nghiệm như sau:

THÍ NGHIỆM KHÔNG TẢI (hở mạch thứ cấp, số liệu đo ở sơ cấp): P$_{0}$ = 25W ; U$_{1}$ = 220V ; I$_{1}$ = 0,2A

THÍ NGHIỆM NGẮN MẠCH (ngắn mạch thứ cấp, số liệu đo ở só cấp): P$_{n}$ = 40W ; U$_{1n}$ = 16,5V ; I$_{1n}$ = 6,8A

Cho B làm việc ở chế độ có tải với U$_{1}$ = 220V, \(\overline{Z_t}\) = 6,4 + 3,6j [Ω]. Nếu dùng mạch tương đương gần đúng quy về sơ cấp thì áp tải U$_{T}$ là: … [V]

A. 103

B. 105

C. 107

D. 109

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng