Cho Biến áp B một pha: 1,5kVA, 220V/110V, 50Hz có các số liệu ghi được từ các thí nghiệm như sau:

Cho Biến áp B một pha: 1,5kVA, 220V/110V, 50Hz có các số liệu ghi được từ các thí nghiệm như sau:

THÍ NGHIỆM KHÔNG TẢI (hở mạch thứ cấp, số liệu đo ở sơ cấp): P$_{0}$ = 25W ; U$_{1}$ = 220V ; I$_{1}$ = 0,2A

THÍ NGHIỆM NGẮN MẠCH (ngắn mạch thứ cấp, số liệu đo ở só cấp): P$_{n}$ = 40W ; U$_{1n}$ = 16,5V ; I$_{1n}$ = 6,8A

HSCS nhìn từ phía sơ cấp của B là:

A. 0,78

B. 0,81

C. 0,84

D. 0,87

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng