Cho biết sơ đồ kích từ cho MP điện như hình vẽ dưới là sơ đồ kích từ kiểu nào:

Cho biết sơ đồ kích từ cho MP điện như hình vẽ dưới là sơ đồ kích từ kiểu nào:

A. kích từ song song

B. kích từ nối tiếp

C. kích từ hỗn hợp

D. kích từ độc lập

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng