Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp ngoài có T$_{1}$ = 420000 Nmm; u = 3,4; [σ$_{H}$] = 482 MPa; ψ$_{ba}$ = 0,4; K$_{Hβ}$ = 1,05. Xác định khoảng cách trục sơ bộ theo sức bền tiếp xúc?

Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp ngoài có T$_{1}$ = 420000 Nmm; u = 3,4; [σ$_{H}$] = 482 MPa; ψ$_{ba}$ = 0,4; K$_{Hβ}$ = 1,05. Xác định khoảng cách trục sơ bộ theo sức bền tiếp xúc?

A. 245

B. 135

C. 255

D. 210

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({a_w} = {K_a}\left( {u \pm 1} \right)\sqrt[3]{{\frac{{{T_1}{K_{H\beta }}}}{{{\psi _{ba}}{{\left[ {{\sigma _H}} \right]}^2}u}}}}\)