Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng không dịch chỉnh có z$_{1}$ = 22; ψ$_{d}$ = 0,8; T$_{1}$ = 500000 Nmm; K$_{Fβ}$ = 1,4; Y$_{ε}$ = 1; K$_{m}$ = 1,4; [σ$_{F1}$] = 200 MPa; Hệ số dạng răng được xác định theo công thức \({Y_F} = 3,2 + \frac{{4,7}}{Z}\). Xác định chính xác mô đun sơ bộ theo sức bền uốn của bộ truyền?

Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng không dịch chỉnh có z$_{1}$ = 22; ψ$_{d}$ = 0,8; T$_{1}$ = 500000 Nmm; K$_{Fβ}$ = 1,4; Y$_{ε}$ = 1; K$_{m}$ = 1,4; [σ$_{F1}$] = 200 MPa; Hệ số dạng răng được xác định theo công thức \({Y_F} = 3,2 + \frac{{4,7}}{Z}\). Xác định chính xác mô đun sơ bộ theo sức bền uốn của bộ truyền?

A. 4,391

B. 4,091

C. 4,691

D. 4,991

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(m = {K_m}\sqrt[3]{{\frac{{{T_1}{K_{F\beta }}{Y_F}{Y_\varepsilon }}}{{z_1^2{\psi _{bd}}\left[ {{\sigma _F}} \right]}}}}\)