Cho Động cơ không đồng bộ 3 pha Đ1: 10hp ; 220V (áp dây) ; 50Hz ; 6 cực ; Y.

Cho Động cơ không đồng bộ 3 pha Đ1: 10hp ; 220V (áp dây) ; 50Hz ; 6 cực ; Y.

Các thông số mạch tương đương gần đúng 1 pha quy về stator là: R$_{1}$ = 0,3Ω ; R’$_{2}$ – 0,15Ω ; X$_{n}$ = X$_{1}$ + X’$_{2}$ = 0,72Ω ; X$_{m}$ = 12,6Ω ; R$_{C}$ = \(\infty\).

Nếu tần số rotorr là 1,4Hz thì dòng điện mở máy là: …. [A]

A. 161

B. 164

C. 153

D. 158

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng