Cho mối ghép then hoa ký hiệu 5x22x28.

Cho mối ghép then hoa ký hiệu 5x22x28.

Giá trị “22 trong mối ghép là:

A. số răng

B. đường kính vòng trong

C. đường kính vòng ngoài

D. độ chính xác gia công then

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng