Cho một then bằng có kích thước 14x12x50 (mm). Chiều cao then là:

Cho một then bằng có kích thước 14x12x50 (mm). Chiều cao then là:

A. 14 mm

B. 12 mm

C. 50 mm

D. 60 mm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng