Cho quá trình nén không khí đa biến có V$_{1}$ = 15m$^{3}$ , p$_{1}$ = 2bar , p$_{2}$ = 12bar , n = 1,20. Công kỹ thuật L$_{kt}$ (kJ) bằng:

Cho quá trình nén không khí đa biến có V$_{1}$ = 15m$^{3}$ , p$_{1}$ = 2bar , p$_{2}$ = 12bar , n = 1,20. Công kỹ thuật L$_{kt}$ (kJ) bằng:

A. -6464

B. -6264

C. -6055

D. -5837

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng