Cho vốn chủ sở hữu C = 1200, tổng vốn kinh doanh = 4000, hệ số nợ Hv bằng bao nhiêu?

Cho vốn chủ sở hữu C = 1200, tổng vốn kinh doanh = 4000, hệ số nợ Hv bằng bao nhiêu?

A. 0,7

B. 0,3

C. 0,8

D. 0,5

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng