Cho vốn chủ sở hữu C = 400, tổng vốn kinh doanh T = 2000, hệ số nợ Hv bằng bao nhiêu?

Cho vốn chủ sở hữu C = 400, tổng vốn kinh doanh T = 2000, hệ số nợ Hv bằng bao nhiêu?

A. 0,7

B. 0,2

C. 0,8

D. 0,5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng