Chọn câu sai: Công nhân hàn phải đình chỉ vận hành máy sinh khí axêtylen trong các trường hợp sau đây:

Chọn câu sai: Công nhân hàn phải đình chỉ vận hành máy sinh khí axêtylen trong các trường hợp sau đây:

A. Áp kế không tốt

B. Nắp an toàn và bình ngăn lửa tạt lại tốt

C. Những phần chính của máy có những đường nứt, phồng, chảy nước, xì hơi hoặc thành bị gỉ mòn quá mức v

D. Các nắp cửa không tốt hoặc không có đủ các chi tiết bắt chặt

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng