Chọn câu sai: Khi doanh nghiệp sử dụng hóa chất thì phải cam kết các vấn đề nào sau đây:

Chọn câu sai: Khi doanh nghiệp sử dụng hóa chất thì phải cam kết các vấn đề nào sau đây:

A. Quy trình an toàn cho quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và loại bỏ những hóa chất độc hại

B. Người lao động nhận được đầy đủ thông tin về hóa chất nguy hiểm khi tiếp xúc và được đào tạo huấn luyện những biện pháp thích hợp an toàn và cần thiết

C. Quy trình xử lý rò rỉ hoặc tràn đổ hóa chất tại nơi làm việc

D. Trước khi sử dụng một hóa chất mới thì các thông tin về hóa chất này (đặc biệt về tính nguy hiểm, giá trị kinh tế và khả năng thay thế nó)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng