Chọn câu sai: Lợi ích chính của công tác kiểm toán giảm thiểu chất thải là:

Chọn câu sai: Lợi ích chính của công tác kiểm toán giảm thiểu chất thải là:

A. Giảm tổn hại tiềm ẩn do sản xuất gây ra cho môi trường

B. Giảm trách nhiệm pháp lý trong tương lai

C. Giảm lợi nhuận

D. Bảo vệ sức khỏe của cộng đồng dân cư và người lao động, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng