Chọn phát biểu ĐÚNG.

Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Máy điện không đồng bộ chỉ có Startor mà không có Rotor

B. Máy điện không đồng bộ chỉ có Rotor mà không có Stator

C. Stator là phần tĩnh của máy điện bao gồm lõi thép, trục và dây quấn

D. Stator là phần tĩnh của máy điện bao gồm lõi thép, dây quấn và vỏ máy

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng