Chọn phát biểu ĐÚNG.

Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Máy điện không đồng bộ có thể chỉ có Startor mà không có Rotor

B. Máy điện không đồng bộ có thể chỉ có Rotor mà không có Stator

C. Rotor là phần quay của máy điện bao gồm các bộ phận chính là lõi thép, dây quấn và vỏ máy

D. Rotor là phần quay của máy điện gồm lõi thép, trục và dây quấn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng