Chọn phát biểu ĐÚNG:

Chọn phát biểu ĐÚNG:

A. Các máy điện đều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ nên đều có tính thuận nghịch

B. Chỉ có máy điện không đồng bộ là có tính thuận nghịch còn máy điện đồng bộ thì không

C. Chỉ có máy điện đồng bộ là có tính thuận nghịch còn máy điện không đồng bộ thì không

D. Chỉ có máy điện quay là có tính thuận nghịch còn máy điện tĩnh thì không

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng