Máy điện được chia ra làm:

Máy điện được chia ra làm:

A. 2 loại: Máy điện AD vả DC

B. 2 loại: Động cơ và máy phát

C. 2 loại: máy điện tĩnh và máy điện quay

D. 2 loại: máy điện công suất nhỏ và máy điện công suất lớn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng