Chọn phát biểu sai.

Chọn phát biểu sai.

Khi máy biến áp làm việc có các loại tổn hao sau đây: Tổn hao điện ΔP$_{đ}$  và Tổn hao từ ΔP$_{st}$.

A. Tổn hao điện là tổn hao trên điện trở dây quấn sơ cấp ΔPđ1 và thứ cấp ΔPđ1

B. Giá trị tổn hao điện phụ thuộc vào dòng tải

C. Tổn hao từ ΔPst. là tổn hao trong lõi thép do dòng điện xoáy và từ trễ sinh ra

D. Giá trị tổn hao từ thuộc vào dòng tải

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng