Chọn phát biểu sai. Chế độ có tải là chế hoạt động của máy biến áp khi cuộn sơ cấp nối với lưới điện xoay chiều, cuộn thứ cấp nối với phụ tải và được đánh giá bằng hệ số tải kt, trong đó:

Chọn phát biểu sai. Chế độ có tải là chế hoạt động của máy biến áp khi cuộn sơ cấp nối với lưới điện xoay chiều, cuộn thứ cấp nối với phụ tải và được đánh giá bằng hệ số tải kt, trong đó:

A. kt = 0 : tải định mức

B. kt = 1 : tải định mức

C. kt < 1 : chế độ non tải

D. kt > 1 : chế độ quá tải.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng