Chọn phát biểu sai. Khi ngắn mạch máy biến áp thì:

Chọn phát biểu sai. Khi ngắn mạch máy biến áp thì:

A. Vì điện áp ngắn mạch nhỏ nên từ thông Φ nhỏ, do đó tổn hao sắt từ không đáng kể.

B. Công suất đo được trong thí nghiệm ngắn mạch Pn chính là công suất tổn hao trên điện trở dây quấn sơ cấp và thứ cấp.

C. Dòng điện ngắn mạch In thường rất lớn nên tổn hao sắt từ sẽ rất lớn gây nóng quá mức lõi sắt.

D. Khi ngắn mạch điện áp thứ cấp U2 =0.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng