Chọn phát biểu sai. Khi ngắn mạch máy biến áp thì:

Chọn phát biểu sai. Khi ngắn mạch máy biến áp thì:

A. Dòng điện ngắn mạch In thường lớn gấp 1025 lần dòng điện định mức, gây nguy hiểm cho MBA đang vận hành và các phụ tải.

B. Khi ngắn mạch điện áp thứ cấp U2 = 0.

C. Điện áp ngắn mạch Un chính là điện áp rơi trên tổng trở dây quấn thứ cấp.

D. Dòng điện ngắn mạch In thường rất lớn nên điện áp ngắn mạch Un cũng sẽ rất lớn gây nguy hiểm cho thiết bị.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng