Chu trình Carnot thuận chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 550°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = 40°C. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

Chu trình Carnot thuận chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 550°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = 40°C. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

A. 0,62

B. 0,66

C. 0,575

D. 0,7

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng