Chu trình nào có thể chỉ sử dụng 1 nguồn nhiệt duy nhất:

Chu trình nào có thể chỉ sử dụng 1 nguồn nhiệt duy nhất:

A. Không có chu trình nào cả

B. Chu trình thuận chiều

C. Chu trình ngược chiều

D. Cả chu trình thuận chiều và ngược chiều

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng